Průmysl a jeho vliv na životní prostředí

Průmysl a změny v krajině

V posledních letech se vývoj průmyslu neustále zrychluje. Přichází nové technologie, nová řešení. V popředí zájmu je chemický, hutnický, těžební a stavební průmysl, přinášející do životního prostředí a každodenního fungování řadu změn. Podívejte se s námi na několik důležitých bodů a témat, která jsou stále aktuální.

 • Vliv na životní prostředí – přesněji negativní dopad, který v posledních letech průmysl na životní prostředí má. V popředí zájmu je především těžba surovin a mýcení velkých ploch pro pěstování plodin a chov dobytku k dalšímu zpracování. Problémem je také velké množství odpadu, často chemikálií znečišťujících životní prostředí.
 • Těžba uhlí – v současné době je v Česku problémem především povrchová těžba uhlí, při které vznikají rozlehlé neutěšené holé plochy. Příkladem je Mostecko. V souvislosti s touto problematikou byly pro severní Čechy stanoveny územní limity těžby hnědého uhlí. V souvislosti s těžbou zanikla také celá řada obcí. V Česku to byl například Starý Most. Zmínit musíme i hutnictví – během spalování uhlí uniká do ovzduší řada škodlivých látek.
 • Znečištění ovzduší – dlouho diskutovaným tématem je také znečištění ovzduší. Příkladem za všechny je Ostrava, kde došlo k dlouhodobému znečištění vlivem hloubkové těžby. Příroda se sice po dlouhé době začala postupně obnovovat, ale následky nezmizí nikdy. Další problém tvoří také tepelné elektrárny fungující na principu spalování fosilních paliv. Kritizovány jsou i jaderné elektrárny zatěžující životní prostředí nutností skladování jaderného odpadu. Sami o sobě jsou sice ekologičtější variantou, ale na druhou stranu je tu vysoké riziko výbuchu. Příkladem za všechny je Černobyl.
 • Pozemní komunikace – v souvislosti s rozvojem průmyslu a obchodu je stále větší poptávka po pozemních komunikacích a skladových a výrobních prostorech. Přibývá pozemních komunikací a montovaných hal, ubývá zelených ploch a prostoru pro zvěř.
 • Petrochemický a chemický průmysl – dalším důležitým bodem celé problematiky je petrochemický a chemický průmysl. Přírodní prostředí poškozuje látkami, které vypouští do ovzduší.

Rekultivace krajiny

Současně se vznikem průmyslu se začalo postupně přistupovat také k rekultivaci krajiny, jinak řečeno jejímu obnovení. Vodní toky jsou vraceny do původních koryt a vymýcené plochy jsou opět zalesňovány. Do volné přírody jsou vraceny původní druhy zvířat i rostlin. Vodní toky a velké plochy, v zahraničí i moře a oceány, jsou postupně čištěny od zaneseného odpadu.

Zelený průmysl

S narůstajícím tlakem na ochranu životního prostředí průmyslové odvětví přistoupilo k implementaci ekologických inovací a udržitelných procesů. Tento přístup, známý jako 'zelený průmysl,' klade důraz na minimalizaci ekologického dopadu průmyslových operací. Nové technologie, jako jsou fotovoltaické elektrárny, větrné turbíny a elektromobily, stále více nahrazují konvenční energetické zdroje, snižují emise skleníkových plynů a zlepšují kvalitu ovzduší.

Obnova krajiny

Jednou z klíčových oblastí, která byla pozitivně ovlivněna průmyslovým sektorem, je rekultivace krajiny. Mnoho průmyslových podniků nyní aktivně pracuje na obnově původních přírodních prostředí, která byla ovlivněna jejich operacemi. Příkladem může být vytváření umělých mokřadů, které pomáhají při čištění vody a poskytují domov různým druhům zvířat.

Odpovědnost za odpad

Zlepšení nakládání s odpadem je dalším pozitivním krokem v průmyslovém sektoru. Firmy se stále více snaží minimalizovat množství vytvořeného odpadu a zajistit jeho správné zpracování. Recyklace a znovupoužívání jsou stávajícími trendy, které pomáhají snižovat tlak na skládky a snižují negativní vliv na životní prostředí.

Inovace v energetice

Průmyslový sektor hraje klíčovou roli v přechodu na udržitelnou energetiku. Investice do obnovitelných zdrojů energie, včetně sluneční a větrné energie, jsou důležité pro snižování emisí skleníkových plynů a snižování závislosti na fosilních palivech. Elektromobily jsou stále více viditelné na silnicích a snižují emise oxidu uhličitého v dopravě.

Výzkum a vývoj

Průmyslový výzkum a vývoj hrají klíčovou roli při hledání ekologických inovací. Spolupráce mezi průmyslovými podniky a akademickými institucemi umožňuje vytváření nových technologií a postupů, které minimalizují ekologický dopad průmyslu.

8 TIPů jak žít šetrně vůči životnímu prostředí

 1. Minimalizujte plastový odpad - snižte spotřebu jednorázových plastů tím, že přejdete na opětovně použitelné alternativy. Investujte do láhví na vodu a nádobí a tašek z přírodních materiálů, což zredukuje množství plastových výrobků a v důsledku i plastového odpadu.
 2. Recyklujte správně - seznamte se s pravidly recyklace ve vaší oblasti a důsledně třiďte odpad. Recyklace zmenšuje množství odpadu na skládkách a zároveň umožňuje opětovné využití surovin.
 3. Volba udržitelných produktů - preferujte nákup produktů s certifikátem udržitelnosti a označeními, jako je FSC pro dřevěné výrobky nebo energetická štítková označení pro spotřebiče s nízkou energetickou spotřebou.
 4. Upravte svou spotřebu energie - uspořádejte svůj domov tak, aby šetřil energii. Vypínejte elektroniku, když ji nepoužíváte, instalujte energeticky úsporné žárovky a využívejte přírodní světlo. Modernizace domácnosti s ohledem na energetickou účinnost přispívá k ochraně životního prostředí.
 5. Podporujte místní a ekologické zemědělství - nakupujte potraviny od místních farmářů a preferujte ekologické produkty. Místní a ekologické zemědělství podporuje udržitelné postupy a zmenšuje náklady spojené s přepravou potravin.
 6. Využívejte veřejnou dopravu nebo jezděte na kole - zmírněte dopad emisí skleníkových plynů tím, že volíte veřejnou dopravu nebo kolo namísto automobilu. Tato opatření nejen šetří životní prostředí, ale přispívají i ke zlepšení vašeho zdraví.
 7. Úspora vody - věnujte pozornost spotřebě vody ve svém domě. Opravte úniky vody, instalujte úsporné sprchy a kohoutky a zvažte využívání dešťové vody pro závlahu zahrady. Každodenní opatření mohou výrazně snížit vaši spotřebu vody.
 8. Zapojte se do místních ekologických aktivit - aktivně se účastněte nebo podporujte místní ekologické skupiny a projekty. Společné úsilí může mít větší dopad na ochranu životního prostředí a vytváření udržitelnějších komunit, než si vůbec umíte předtavit.

Byl pro vás článek o vlivu průmyslu na životní prostředí přínosný? Přečtěte si náš další obsah, články Nahrazení lidského faktoru stroji a Lidské aktivity spojené s ekologickým cítěním.

Fotografie