Průmysl a jeho vliv na životní prostředí

Průmysl a změny v krajině

V posledních letech se vývoj průmyslu neustále zrychluje. Přichází nové technologie, nová řešení. V popředí zájmu je chemický, hutnický, těžební a stavební průmysl, přinášející do životního prostředí a každodenního fungování řadu změn. Podívejte se s námi na několik důležitých bodů a témat, která jsou stále aktuální.

  • Vliv na životní prostředí – přesněji negativní dopad, který v posledních letech průmysl na životní prostředí má. V popředí zájmu je především těžba surovin a mýcení velkých ploch pro pěstování plodin a chov dobytku k dalšímu zpracování. Problémem je také velké množství odpadu, často chemikálií znečišťujících životní prostředí.
  • Těžba uhlí – v současné době je v Česku problémem především povrchová těžba uhlí, při které vznikají rozlehlé neutěšené holé plochy. Příkladem je Mostecko. V souvislosti s touto problematikou byly pro severní Čechy stanoveny územní limity těžby hnědého uhlí. V souvislosti s těžbou zanikla také celá řada obcí. V Česku to byl například Starý Most. Zmínit musíme i hutnictví – během spalování uhlí uniká do ovzduší řada škodlivých látek.
  • Znečištění ovzduší – dlouho diskutovaným tématem je také znečištění ovzduší. Příkladem za všechny je Ostrava, kde došlo k dlouhodobému znečištění vlivem hloubkové těžby. Příroda se sice po dlouhé době začala postupně obnovovat, ale následky nezmizí nikdy. Další problém tvoří také tepelné elektrárny fungující na principu spalování fosilních paliv. Kritizovány jsou i jaderné elektrárny zatěžující životní prostředí nutností skladování jaderného odpadu. Sami o sobě jsou sice ekologičtější variantou, ale na druhou stranu je tu vysoké riziko výbuchu. Příkladem za všechny je Černobyl.
  • Pozemní komunikace – v souvislosti s rozvojem průmyslu a obchodu je stále větší poptávka po pozemních komunikacích a skladových a výrobních prostorech. Přibývá pozemních komunikací a montovaných hal, ubývá zelených ploch a prostoru pro zvěř.
  • Petrochemický a chemický průmysl – dalším důležitým bodem celé problematiky je petrochemický a chemický průmysl. Přírodní prostředí poškozuje látkami, které vypouští do ovzduší.

Rekultivace krajiny

Současně se vznikem průmyslu se začalo postupně přistupovat také k rekultivaci krajiny, jinak řečeno jejímu obnovení. Vodní toky jsou vraceny do původních koryt a vymýcené plochy jsou opět zalesňovány. Do volné přírody jsou vraceny původní druhy zvířat i rostlin. Vodní toky a velké plochy, v zahraničí i moře a oceány, jsou postupně čištěny od zaneseného odpadu.

Byl pro vás článek o vlivu průmyslu na životní prostředí přínosný? Přečtěte si náš další obsah, články Nahrazení lidského faktoru stroji a Lidské aktivity spojené s ekologickým cítěním.

Fotografie